Privacybeleid

Privacybeleid

Language

Nederlands

English

Francais

Op zoek naar de privacy policy voor parkeren in Flitsmeister?

Check de website van 4411.

Op zoek naar de privacy policy voor ritregistratie in Flitsmeister?

Check het privacybeleid voor Flitsmeister ritregistratie.

Inleiding

Flitsmeister vindt het respecteren van jouw privacy van groot belang. Jouw persoonlijke gegevens worden dan ook heel zorgvuldig behandeld en goed beveiligd. Flitsmeister houdt zich aan de Nederlandse privacywetgeving. In dit privacy statement leggen wij verder uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. 

Samenvatting

Wanneer je diensten van Flitsmeister gebruikt, zoals de Flitsmeister app, Truckmeister app of Fleet, worden persoonsgegevens van je verwerkt. Dit gaat onder meer om je contactgegevens en je locatiegegevens. Die gegevens gebruiken wij om onze diensten te kunnen verlenen. Voor het gebruik van die gegevens vragen wij je waar nodig om toestemming. Als je een account hebt kun je meer diensten afnemen. Het kan zijn dat voor die diensten – naar hun aard – meer persoonsgegevens moeten worden verwerkt. Als je bij ons producten koopt gebruiken we die bestelgegevens alleen voor het uitvoeren van de bestelling (waaronder bezorging), voor ondersteuning en garantie en voor wettelijke verplichtingen.  

We doen er alles aan je privacy te waarborgen. Zo zullen we jouw gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij je voor de verstrekking je toestemming geeft of we hier wettelijk toe verplicht zijn. Ook zijn de gegevens goed bij ons beveiligd. Verder hebben we maatregelen genomen om extra zorgvuldig met de locatiegegevens om te gaan. 

In de tabel hieronder kan je in een oogopslag zien op welke punten de diensten van Flitsmeister verschillen als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens.

Wie is Flitsmeister?

Flitsmeister is een handelsnaam van Flitsmeister B.V. Wij zijn gevestigd aan Landjuweel 24 te Veenendaal en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55408567. 

De Flitsmeister en Truckmeister app

Flitsmeister en Truckmeister zijn de meest complete verkeersinformatie apps voor consumenten dan wel vrachtwagenchauffeurs. Deze apps zijn beschikbaar voor de iPhone en het Android platform. De apps worden gratis ter beschikking gesteld. Het is tevens mogelijk een account af te sluiten; de apps bieden in dat geval meer mogelijkheden. Wanneer we hierna spreken over de “app” bedoelen we de Flitsmeister en Truckmeister app. Daarnaast is er de aanvullende dienst genaamd “Fleet platform”, die lichten we verderop in het statement nog toe. 

Welke gegevens verwerkt Flitsmeister en waarvoor worden deze gebruikt?

Flitsmeister verwerkt standaard de volgende gegevens. 

Op de website: 

 • Technische gegevens. Dit betreft gegevens als één of meer unieke nummers die naar het apparaat dat je gebruikt verwijzen. 

 • Cookies. Verderop in dit statement vertellen we meer over het gebruik van cookies.

Webshop

 • Contactgegevens: e-mailadres, adres en woonplaats, 

 • Betaalgegevens: Gegevens over facturen en betalingen inclusief de betaalhistorie. 

De reden dat we deze gegevens vragen is heel praktisch: we zullen de producten immers moeten bezorgen. Je adresgegevens worden gedeeld met een bezorgdienst, zodat zij de bezorging kunnen uitvoeren. Je gegevens worden vervolgens opgenomen in onze administratie. 

Voor alle app gebruikers: 

 • Technische gegevens over je telefoon. Dit betreft gegevens als één of meer unieke nummers die naar je telefoon verwijzen. 

Indien je hiervoor toestemming geeft in de app, verwerken wij voor alle gebruikers (met of zonder account) ook de volgende gegevens: 

 • Locatiegegevens. Dit betreft gegevens over je exacte locatie, richting, snelheid en het tijdstip van de meting. Deze gegevens hebben wij nodig voor o.m. het verwerken van flitsmeldingen en het (op anonieme basis) genereren van verkeersinformatie. Je kunt hierover meer lezen verderop in dit privacy statement. 

En daar bovenop voor de gebruikers met een account: 

 • Contactgegevens: e-mailadres en je wachtwoord, alsmede alle door jezelf in het account ingestelde contactgegevens (zoals geslacht, leeftijd, foto); 

 • Voor wie inlogt via Facebook: Facebook geeft aan ons bepaalde gegevens door, die lijst is hier na te lezen. Van deze gegevens slaan we alleen de voor- en achternaam, leeftijdsbereik en het geslacht op;

 • Betaalgegevens: gegevens over facturen en betalingen inclusief de betaalhistorie;

 • Gebruiksgegevens: gegevens omtrent je historische ritten (mits toestemming, zie hierna), gegevens omtrent je gebruik van door ons aangeboden aanvullende diensten en in de app gemaakte instellingen en voorkeuren;

 • Identiteitsgegevens: naam, geboortedatum en geboorteplaats bij gebruik van het Fleet Platform (mits toestemming, zie hierna). 

Voor welke doeleinden worden deze gegevens verwerkt?

Hiervoor hebben we uitgelegd welke gegevens we van je verwerken (afhankelijk van de dienst die je gebruikt). 

Flitsmeister gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden (zie voor een samenvatting de tabel hierboven). Per doel staat hierbij vermeld voor welke dienst het geldt. Het woord Fleet verwijst hierbij naar de dienst “Fleet platform” die we verderop in het statement toelichten. 

Wat is de rechtsgrond van deze verwerkingen?

Het verwerken van je gegevens vindt plaats op de volgende rechtsgronden:

 1. de door jouw gegeven toestemming (bijv. voor de locatiegegevens);

 2. de uitvoering van de overeenkomst met jou;

 3. wettelijke verplichtingen (bijv. fiscale wetgeving); en

 4. onze gerechtvaardigde belangen (bijv. de ontwikkeling van nieuwe diensten of het genereren van statistische gegevens).

Welk gerechtvaardigd belang heeft Flitsmeister?

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens die verder gaan dan strikt noodzakelijk voor het leveren van onze diensten, die niet zijn gebaseerd op een wettelijke plicht, noch op jouw toestemming, beroept Flitsmeister zich op het zogenaamde “gerechtvaardigd belang”. Dat gerechtvaardigd belang is gelegen in al datgene wat noodzakelijk is voor het normale beheer en de continuïteit van onze bedrijfsvoering, in ons belang de veiligheid en betrouwbaarheid van onze producten en diensten te waarborgen, alsmede in ons belang om onze producten en diensten te kunnen verbeteren en nieuwe producten en diensten te kunnen ontwikkelen. Uiteraard houden we daarbij rekening met je privacy (zoals ook uitgelegd in dit document). Wanneer je vindt dat we je privacy schenden, staat het je vrij een klacht in te dienen (zie verderop in dit privacy statement). 

Aanvullende diensten

Er zijn aanvullende diensten die door Flitsmeister zelf worden aangeboden en aanvullende diensten die door derde partijen worden aangeboden. 

Gebruikers met een account kunnen mogelijk aanvullende diensten van Flitsmeister afnemen. Deze diensten brengen aanvullende verwerkingen van persoonsgegevens met zich mee. We hebben dat hiervoor bij de doeleinden uitgelegd. 

Welke gegevens daarbij precies worden verwerkt, hangt af van (de aard van) de aanvullende diensten. Bijvoorbeeld: voor het geven van gepersonaliseerde routeinformatie hoeven we minder gegevens te verwerken, dan voor het opstellen van een profiel van je rijgedrag. Zolang je de aanvullende diensten niet gebruikt, zullen wij je gegevens niet voor die doeleinden verwerken. En zodra je stopt een aanvullende dienst te gebruiken, zullen wij ook stoppen je gegevens voor die doeleinden te verwerken.

Bij aanvullende diensten van derde partijen sluit je een contract met die derde partij of geef je voorafgaand aan Flitsmeister de toestemming om jouw gegevens te delen met deze derde partij, zoals wegbeheerders, zijnde ondermeer Rijkswaterstaat in Nederland of Agentschap Wegen en Verkeer in Vlaanderen. De voorwaarden en het privacy statement van die derde partij zijn van toepassing. We zullen je daar op wijzen voordat je de dienst afneemt of voor je toestemming geeft om je gegevens te delen met die derde partij. We raden je aan om de privacy verklaring en de gebruiksvoorwaarden van die derde partij grondig te lezen vooraleer je een contract sluit of vooraleer je je toestemming geeft.   

Indien je aanvullende diensten van derde partijen afneemt, zal Flitsmeister standaard niets anders doen dan het doorgeven van de door jou geselecteerde gegevens aan de betreffende derde partij. Wij slaan deze gegevens alleen zelf op wanneer je ons daar toestemming voor geeft. Bij het vragen van toestemming zal Flitsmeister toelichten welke gegevens en met welk doel wij of de derde partij de gegevens willen verwerken.

Verstrekking van gegevens aan derden

Het uitgangspunt is dat we jouw gegevens nooit aan derden zullen verstrekken, tenzij je voor de verstrekking je toestemming geeft of we hier wettelijk toe verplicht zijn.

Onderdeel van bepaalde aanvullende diensten kan zijn dat je gegevens wel met derde partijen worden gedeeld. Wanneer dat het geval is, zullen we je hierover duidelijk vooraf informeren. We zullen daarbij aangeven wat het privacybeleid van de ontvangende partij is. Je kunt dan zelf beslissen of je wel of niet van de aanvullende dienst gebruik wilt maken (en dus je persoonsgegevens door ons aan die derde partij wilt laten doorgeven of niet). Naast commerciële partijen kunnen derde partijen ook wegbeheerders zijn, zoals Rijkswaterstaat (NL) of Agentschap Wegen en Verkeer in Vlaanderen, zoals hieronder verder beschreven.

Verder geldt dat voor alle bestellingen die je bij ons plaatst dat we gebruikmaken van een externe bezorgdienst. Je adresgegevens zullen bij een bestelling dus aan die partij worden doorgegeven. 

Je gegevens zullen verder niet aan andere derde partijen worden verstrekt, tenzij we hier op grond van de wet toe verplicht zijn. 

Gegevens die we in andere gevallen aan derden verstrekken zijn gegevens op geaggregeerd niveau / groepsniveau, dus niet meer herleidbaar tot een individuele telefoon / persoon. Denk aan het doorgeven van file-informatie of statistische informatie over de hoeveelheid verkeer op bepaalde wegen. 

Samenwerking met derde partijen

Flitsmeister werkt in sommige landen samen met derde partijen, zoals lokale wegbeheerders (o.a. Rijkswaterstaat (NL), Agentschap Wegen en Verkeer (BE)). In het geval van een wegbeheerder ontvangt deze specifieke informatie over het verkeer, zodat het zijn werk beter kan doen (denk aan optimaliseren verkeersstromen, beter afstellen verkeerslichten, monitoring rijgedrag, waarschuwen voor aankomede hulpdiensten, etc.). Jij kunt daar aan meehelpen door gegevens te delen. 

We geven die gegevens alleen door wanneer je voor de doorgifte toestemming geeft. De doorgifte is beperkt tot gegevens die voor ons niet herleidbaar zijn tot een gebruiker, zoals locatiegegevens die enkel aan een uniek sessienummer zijn gekoppeld (zie voor informatie over de waarborgen het hoofdstuk Locatiegegevens). We verstrekken dus geen account- of betaalgegevens. Omdat wij niet volledig kunnen uitsluiten dat de gegevens voor die wegbeheerder herleidbaar zijn tot een gebruiker, vragen wij je (namens die wegbeheerder) toestemming. Op die manier houd je maximale controle over je gegevens. Enkel wanneer je zelf persoonsgegevens invult op eventuele vragenlijsten van een wegbeheerder die je via de app aangeboden krijgt, worden deze persoonsgegevens doorgegeven. Maar je beslist uiteraard volledig zelf of je hieraan wil deelnemen of niet. 

Fleet Platform

Het Fleet Platform is een aanvullende dienst waarbij ook gegevens aan derden worden verstrekt. Omdat het Fleet Platform net even anders is dan standaard aanvullende diensten, lichten we deze toe. 

Het Fleet Platform is ontwikkeld voor bedrijven die gebruik maken van chauffeurs, zoals vrachtwagenchauffeurs, bezorgers, en werknemers. De bedrijven kunnen zowel de werkgever van de chauffeur zijn, als andere bedrijven (zoals de opdrachtgever van de rit).  

Via het Fleet Platform kan het bedrijf een code delen met de chauffeur. Met het accepteren van de code wordt een koppeling gemaakt met het systeem van het bedrijf en kan het bedrijf volgen waar de chauffeur rijdt. 

De chauffeur heeft en houdt controle over zijn persoonsgegevens. Pas nadat de chauffeur toestemming geeft door middel van het accepteren van de code, worden gegevens met het bedrijf gedeeld. De chauffeur kan vervolgens op ieder moment de toestemming weer intrekken. 

Via het Fleet Platform deelt de chauffeur een beperkte set gegevens met het bedrijf. Het gaat slechts om de naam van de chauffeur, locatiegegevens, voertuiggegevens en aankomsttijden. Er worden dus – met uitzondering van de naam – geen accountgegevens van de chauffeur met het bedrijf gedeeld. 

Voor specifieke ritten kan ook om een scan van het identiteitsbewijs van de chauffeur worden gevraagd. De chauffeur maakt zelf een scan (foto) van zijn identiteitsbewijs. Uit de scan worden de naam, geboorteplaats en geboortedatum van de chauffeur uitgelezen en bewaard. De scan wordt gedurende het uitlezen van de gegevens tijdelijk lokaal op de telefoon opgeslagen. Overige gegevens worden na de scan direct verwijderd. Flitsmeister heeft geen toegang tot de tijdelijke opslag van de scan. Na toestemming van de chauffeur worden de naam, geboorteplaats en geboortedatum in het kader van de specifieke rit met het bedrijf gedeeld. 

Zowel het bedrijf als de chauffeur kan een 24-uur real-time overzicht en een analyses van de laatste twee maanden opvragen. Verder kan het bedrijf instellen dat bepaalde acties in gang moeten worden gezet wanneer een chauffeur een door het bedrijf ingesteld ‘Point of Interest’, zoals een kruispunt of stoplichten, nadert. Je kunt hierbij denken aan het geven van voorrang of prioriteit aan de chauffeur of het automatisch melden van aanwezigheid van de betreffende chauffeur. Bij het signaal worden de locatie- en voertuiggegevens verstuurd. 

Tot slot wordt er geen vertrekbuffer toegepast (zie hoofdstuk hieronder) wanneer een chauffeur met een rit start. 

Gebruik en opslag van locatiegegevens 

Indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, worden bij het gebruik van de app locatiegegevens verwerkt en opgeslagen. In dat geval wordt namelijk van iedere rit de afgelegde route, datum/tijd en snelheid vastgelegd. Dit gebeurt anoniem, zoals hierna verder wordt uitgelegd. 

Door de gegevens van de individuele ritten afzonderlijk op te slaan, kunnen wij je voorzien van interessante (statistische) gegevens over je rijgedrag. Deze manier van opslaan is voor ons bovendien noodzakelijk om meldingen van bijv. flitsers te kunnen verifiëren. Ook voor het genereren van de hiervoor beschreven (statistische) informatie (zoals verkeersinformatie) is het voor ons noodzakelijk de gegevens op deze wijze op te slaan.

De gegevens die wij verzamelen worden geanonimiseerd. Op hoofdlijnen hebben we daarvoor de volgende maatregelen getroffen:

 • ruime vertrekbuffer: we beginnen pas met meten nadat je minimaal 500 meter gereden hebt. Het verschilt bovendien per rit vanaf wanneer de meter precies start met lopen. Je gaat hierdoor als het ware op in de grote massa van andere Flitsmeister gebruikers die bij je in de buurt rijden. Waar je precies vandaan komt kunnen wij daarna dus niet meer uit de locatiegegevens herleiden.

 • uniek sessienummer: iedere rit krijgt een uniek nummer mee, dat iedere rit weer anders is. Er is geen verband tussen die nummers. We weten niet welke persoon welk nummer heeft. 

 • beperkte opslag: na een half jaar worden deze anonieme gegevens door ons verwijderd. 

Wanneer je een account hebt, dan kan je er voor kiezen om via opt-in gegevens voor ritten te koppelen aan dat account. Zodra je dat doet, zijn de gegevens (dus) niet langer anoniem. De statistieken zoals reistijd en topsnelheid worden automatisch aan het account gekoppeld. Deze kunnen door de gebruiker ten alle tijden worden gereset.

ETA sharing

ETA (Estimated Time of Arrival) sharing houdt het delen van je verwachte aankomsttijd in. Indien je ETA sharing hebt ingeschakeld, worden er gedurende je rit real-time locatiegegevens naar Flitsmeister gestuurd. Telkens wanneer Flitsmeister nieuwe locatiegegevens ontvangt, worden de oude locatiegegevens verwijderd. Dit betekent dat er geen geschiedenis van je locaties wordt bijgehouden. De laatst vernomen locatie wordt nog 8 uur vastgehouden in het systeem. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan je identiteit.

Profielscore

Flitsmeister beoordeelt meldingen die gebruikers via de app doen over bijvoorbeeld een flitser, flitspaal of file. Dit doet Flitsmeister met behulp van een rekenmodel. Met behulp van het rekenmodel worden bruikbare meldingen in de app worden getoond en worden de onjuiste meldingen verwijderd. Op deze manier kan Flitsmeister de kwaliteit van de app waarborgen.   

Wanneer een gebruiker meerdere malen een bruikbare melding doet, gaat de profielscore van de gebruiker omhoog. Andersom geldt hetzelfde. Wanneer blijkt dat een gebruiker onjuiste meldingen doet, gaat zijn profielscore omlaag. De profielscore wordt gebaseerd op de juistheid van de meldingen van de laatste drie maanden. Gebruikers hebben geen inzicht in elkaars profielscore. Deze is enkel voor Flitsmeister inzichtelijk en wordt niet met derden gedeeld. Indien je niet wilt dat Flitsmeister een profielscore van je bijhoudt, kan je hiertegen bezwaar maken. Lees verderop in dit statement hoe je je recht op bezwaar kan uitoefenen. 

Beveiliging van de gegevens

Flitsmeister zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Bewaartermijn van de gegevens

Flitsmeister bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Persoonsgegevens worden, na het laatste gebruik, voor een maximale termijn van 6 maanden bewaard. Voor de bewaartermijn van derde partijen dien je hun privacyverklaring te raadplegen. 

Statistische informatie met diensten van derden

Voor het genereren van statistieken over het gebruik van onze app, maken we gebruik van twee externe diensten: Google Analytics en Yahoo Flurry. We lichten dit hierna kort toe.

Algemeen

Voor beide bedrijven geldt dat ze het gebruik van de app op verschillende manieren meten, waaronder door middel van cookies. Door onze app te gebruiken geef je toestemming voor deze metingen en de daarbij gebruikte technieken. 

Google Analytics

Google Analytics is een dienst van Google (www.google.com). Google verwerkt de gegevens die middels Analytics worden verzameld overeenkomstig het algemene privacybeleid van Google, dat hier is na te lezen: http://www.google.com/privacy.html. Flitsmeister heeft Google Analytics ingesteld conform de door de Autoriteit Persoonsgegevens uitgegeven “Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics” (versie augustus 2018). 

Yahoo Flurry

Flurry is een dochtonderneming van Yahoo. De gegevens die middels Flurry worden verzameld, worden verwerkt overeenkomstig het algemene privacybeleid van Yahoo, dat hier is na te lezen: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.htm. Wil je niet dat je gebruik van de app door Flurry wordt gemeten, dan kun je via de volgende pagina jezelf hiervoor afmelden: http://www.flurry.com/legal-privacy/end-user-opt-out

Jouw rechten

Intrekken toestemming

In de app kun je uitschakelen dat locatiegegevens worden bijgehouden. Door die optie uit te schakelen, trek je tevens je toestemming voor het bijhouden van die gegevens in. Het uitzetten van de optie heeft geen effect op de gegevens die we al hebben opgeslagen; de uitschakeling werkt alleen voor de toekomst. Het uitzetten van de optie betekent verder alleen maar dat we niet langer locatiegegevens van je verwerken. Andere verwerkingen, zoals statistische gegevens over het gebruik van de app, blijven dan plaatsvinden. 

Inzagerecht

Op grond van de wet heb je er recht op te weten welke persoonsgegevens Flitsmeister van jou verwerkt. Het is voor ons van groot belang wel zeker te weten dat we de gegevens aan de juiste persoon geven. Vandaar dat we een optie gaan maken dat je via je account deze gegevens kunt inzien. We zullen iedereen informeren zodra deze optie beschikbaar is.

Gebruikers zonder account, en alle personen die die niet kunnen wachten op de hiervoor beschreven feature, kunnen zich bij ons op ons hoofdkantoor melden met hun telefoon. Dit is voor ons de enige wijze om zeker te stellen dat we de gegevens aan de juiste persoon verstrekken. 

Correctierecht

Na ontvangst van het overzicht van gegevens kun je ons verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, wanneer de gegevens volgens jou onjuist zijn of de verwerking ervan niet relevant is of in strijd met de wet is. Ook hiervoor neem je contact met ons op via onderstaand adres. Wij zullen vervolgens binnen een maand beslissen op jouw verzoek en je hiervan op de hoogte brengen.

Recht op dataportabiliteit

Je hebt recht om door ons verwerkte locatiegegevens en alle andere gegevens die we op basis van toestemming van je verwerken in een digitaal bestandsformaat van ons te ontvangen. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via onderstaand adres. Houd er wel rekening mee dat standaard – als je geen account hebt – je locatiegegevens vrij snel door ons worden geanonimiseerd (zie uitleg in dit privacystatement). Het kan dus goed dat we niet zo veel aan je te verstrekken hebben. 

Recht op bezwaar

Voor alle verwerkingen die niet op toestemming gebaseerd zijn en die verder gaan dan noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke plichten of het uitvoeren van de overeenkomst, kun je bezwaar indienen via onderstaande gegevens. Wij zullen na ontvangst van je bezwaar vervolgens de betreffende verwerking van persoonsgegevens staken. Indien we echter van oordeel zijn dat we de verwerking niet kunnen staken, zullen we je hierover inlichten met een duidelijke motivering. 

Functionaris gegevensbescherming

Flitsmeister heeft een functionaris gegevensbescherming (F-G) aangesteld. De F-G houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Flitsmeister over de privacywetgeving. 

De F-G is onafhankelijk en geniet wettelijke ontslagbescherming. De F-G rapporteert rechtstreeks aan de hoogste leidinggevende van Flitsmeister. 

De F-G is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. 

U kunt met de F-G contact opnemen via het contactformulier.

Toezichthouder

Op naleving van de privacywetgeving wordt toegezien door een nationale toezichthoudende autoriteit. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Ook kun je bij de toezichthoudende autoriteit terecht met vragen over de privacywetgeving. In onderstaand overzicht zie je voor enkele landen wat de nationale toezichthoudende autoriteit is. Daarnaast kan je altijd contact opnemen met de ‘leidende toezichthouder’. In het geval van Flitsmeister is dat de Nederlandse toezichthoudende autoriteit.

Nederland 
Autoriteit Persoonsgegevens (website)

België 
Gegevensbeschermingsautoriteit (website)

Duitsland
Die Datenschutzaufsichtsbehörden (website)

Frankrijk 
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) (website)

Vragen?

Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door Flitsmeister, of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan je geeft, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:

Flitsmeister

t.a.v. afdeling privacy 

Postbus 114

3900 AC Veenendaal

Of neem contact op via het contactformulier.

Let op: wanneer je jonger bent dan 16 jaar in Nederland moet dit verzoek worden ingediend door je wettelijk vertegenwoordigers (je ouders of je voogd). Deze mimimum leeftijd kan per land verschillen, bv. 13 jaar in België.

DOWNLOAD GRATIS

Real-time verkeersinformatie van flitser tot file

Download onze gratis app en help jezelf en anderen bij het veiliger, gemakkelijker en voordeliger maken van het rijden op de weg.

DOWNLOAD GRATIS

Real-time verkeersinformatie van flitser tot file

Download onze gratis app en help jezelf en anderen bij het veiliger, gemakkelijker en voordeliger maken van het rijden op de weg.