Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Language

English

Nederlands

Francais

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flitsmeister B.V., gevestigd en  kantoorhoudende te Veenendaal aan de Landjuweel 24 (3905 PG) (hierna te noemen:  “Licentiegever”) verleent hierbij aan de Eindgebruiker een licentie tot het gebruik van haar  Software onder de volgende voorwaarden:  

Artikel 1: Definities

1.1 Aanvullende Diensten: de op basis van een nadere overeenkomst tussen  Licentiegever en Eindgebruiker aan die specifieke Eindgebruiker te verlenen Aanvullende Diensten.

1.2 Apparatuur: de telefoon of andere randapparatuur waarop Eindgebruiker de Software heeft geïnstalleerd.  

1.3 Basisdiensten: de Diensten die voor alle Eindgebruikers van de Software standaard  beschikbaar zijn.  

1.4 Derden: partijen die op grond van een nadere overeenkomst met Licentiegever ten  behoeve van de Eindgebruiker Diensten en/of werkzaamheden op de Software verrichten.  

1.5 Dienst: het door middel van technieken voor communicatie op afstand in de Software aanbieden of verwerken van (actuele) informatie (zoals verkeersinformatie). 1.6 Eindgebruiker: de natuurlijk persoon die gebruik maakt of wenst te maken van de  Software.  

1.7 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder  begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, databankrechten, merkrechten,  know how, octrooirechten.  

1.8 In-App Aankopen: het middels de Software bestellen van Aanvullende Diensten van  Licentiegever dan wel Derden of het doen van (andere) aankopen, welke bestelling  (mede) via de Store (kunnen) worden verwerkt.

1.9 Software: de door Licentiegever ontwikkelde software, inclusief alle Updates van de  Software.

1.10 Software Basis: de gratis versie van de Software.  

1.11 Software Pro: de betaalde versie van de Software, met meer functionaliteiten dan  Software Basis.  

1.12 Licentie: het door Licentiegever aan de Eindgebruiker verschafte recht om de  Software te installeren, te laden, uit te voeren en te gebruiken op de Apparatuur,  overeenkomstig de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst.

1.13 Licentieovereenkomst: de onderhavige voorwaarden.  

1.14 Support: ondersteuning voor Eindgebruikers, waarbij antwoord gegeven wordt op  vragen met betrekking tot het gebruik en de functionaliteit van de Software.  1.15 Store: de door derden geëxploiteerde online platforms door middel waarvan de  Software kan worden gedownload en aankopen kunnen worden gedaan c.q. In-App  Aankopen worden afgehandeld en verwerkt, waaronder in ieder geval begrepen de  iTunes App Store, Google Play en de Windows Phone Store.  

1.16 User-generated Content: alle door Eindgebruiker gegenereerde werken en gegevens  die (al dan niet middels de Software) aan Licentiegever zijn toegezonden.


1.17 Update: een verbeterde versie van de Software waarin een eventuele fout is  verholpen (bijvoorbeeld van versie 0.1 naar versie 0.2) of die een verandering in  functionaliteit of nieuwe functies bevat (bijvoorbeeld van versie 1.0 naar versie 2.0).  

Artikel 2: Licentie en licentievoorwaarden  

2.1 Licentiegever verleent hierbij aan de Eindgebruiker een niet-exclusieve en niet overdraagbare Licentie tot gebruik van de Software overeenkomstig de in deze  Licentieovereenkomst vermelde voorwaarden.  

2.2 De Licentie voor de Software Basis is van onbeperkte duur, met dien verstande dat  deze automatisch eindigt op het moment dat de Eindgebruik de App van de  Apparatuur verwijdert.  

2.3 De Licentie voor de Software Pro is louter te verkrijgen via de Store. De duur van  deze Licentie is gelijk aan de ten tijde van aanschaf daartoe in de Store aangeduide  duur, bij gebreke waarvan de Licentie een geldigheidsduur heeft van een jaar.

2.4 Bij geschillen omtrent de geldigheidsduur van de Licentie is de administratie van  Licentiegever en/of de Store in beginsel bindend, behoudens tegenbewijs door  Eindgebruiker.  

2.5 Indien de Licentie voor de Software Pro aan het einde van de looptijd niet wordt  verlengd, komt deze Licentie automatisch te vervallen en verkrijgt Eindgebruiker  automatisch een Licentie voor de Software Basis.

2.6 Eindgebruiker stemt hierbij uitdrukkelijk in met de wijze van ontbinding zoals die  wordt aangeboden in de Store van waaruit de Eindgebruiker de Software Pro op de  Apparatuur plaatst. Indien en voor zover het aanbod in de Store een beperking van  de wettelijke ontbindingstermijn inhoudt, doet Eindgebruiker reeds hierbij afstand van  het recht de aankopen gedurende de wettelijke ontbindingstermijn te ontbinden.

2.7 Het is de Eindgebruiker niet toegestaan de Software te distribueren, te verkopen, te  kopiëren, over te dragen of op enige andere wijze de controle over de Software te  verliezen. Het is Eindgebruiker niet toegestaan zijn accountgegevens voor de  Software, waaronder in ieder geval begrepen het wachtwoord, aan derden te  verstrekken.

2.8 Het is de Eindgebruiker niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de Software of onderdelen daarvan. Het is Eindgebruiker verder niet toegestaan de Software of  onderdelen daarvan te reverse engineeren of te decompileren, anders dan voor die  situaties waarin dit wordt toegestaan onder dwingendrechtelijk auteursrecht en onder  de voorwaarde dat de Eindgebruiker terzake voorafgaande schriftelijke toestemming  van Licentiegever heeft verkregen. Het is Licentiegever toegestaan voorwaarden te  verbinden aan een dergelijke toestemming.  

Artikel 3: Dienstverlening  

3.1 Licentiegever verleent aan Eindgebruiker gedurende de looptijd van deze  Licentieovereenkomst de Basisdienst en eventueel Aanvullende Diensten. 3.2 Aanvullende Diensten kunnen door Licentiegever dan wel Derden worden  aangeboden. Licentiegever staat niet in voor de beschikbaarheid van Diensten van  Derden. Op het gebruik van Diensten van Derden zijn de algemene voorwaarden van  Derden van toepassing.


3.3 Licentiegever zal zich inspannen een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de  Diensten te realiseren. Licentiegever kan echter niet garanderen dat de Diensten  voortdurend beschikbaar zijn. Licentiegever zal zich voorts inspannen dat de middels  de Diensten aangeboden informatie juist is, alsmede dat de betreffende  dienstverlening correct wordt uitgevoerd. Licentiegever kan echter niet garanderen  dat alle aangeboden informatie en/of de verleende diensten foutloos, geschikt voor  een bepaald doel of geschikt voor normaal gebruik zijn.

3.4 Eindgebruiker kan, zowel middels In-App Aankopen als middels de Store, Aanvullende  Diensten bij de Software afnemen. Op het gebruik van Aanvullende Diensten zijn de  eventueel bij de betreffende aankoop vermelde nadere voorwaarden van toepassing. De prijs voor alsmede de duur van de Aanvullende Diensten zal in de betreffende  overeenkomst worden vastgelegd.

3.5 Eindgebruiker verzoekt hierbij direct na betaling in de Store – dus nog gedurende de  wettelijke ontbindingstermijn – aan te vangen met het verrichten van de Aanvullende  Diensten. Eindgebruiker accepteert de in de Store aangeboden  

ontbindingsvoorwaarden.

3.6 De Eindgebruiker kan bij diverse Diensten aan Licentiegever suggesties doen om  bepaalde informatie toe te voegen, te verbeteren of te verwijderen. Licentiegever zal  deze User-Generated Content in overweging nemen, doch is niet verplicht alle  suggesties op te volgen.  

Artikel 4: Prijs en betaling

4.1 Aan het gebruik van de Software Basis alsmede het gebruik van de Basisdienst zijn  geen kosten verbonden.

4.2 Voor de Licentie voor de Software Pro is Eindgebruiker de in de Store aangeduide  vergoeding verschuldigd.  

4.3 Voor de Aanvullende Diensten is de Eindgebruiker de in de betreffende overeenkomst  aangeduide vergoeding verschuldigd.  

4.4 Betaling van de vergoedingen voor de Licentie voor de Software Pro en/of de  Aanvullende Diensten vindt uitsluitend plaats middels de Store.

Artikel 5: Onderhoud en Updates

5.1 Licentiegever zal uitsluitend de laatste (huidige) versie van de Software onderhouden  naar haar beste kunnen en zal haar uiterste best doen om eventuele fouten te  herstellen en om Updates te verschaffen.  

5.2 Bovendien kan de Licentiegever – voor zover ze dit passend en wenselijk acht – Updates van de Software ontwikkelen. Licentiegever kan in de aard, inhoud en aantal  aangeboden Updates onderscheid maken tussen Software Basis en Software Pro.  

5.3 Updates worden louter via de Store en de door de aanbieders van de Store daartoe aangeboden techniek verspreid.

5.4 Eindgebruiker is niet verplicht, doch wordt wel uitdrukkelijk aanbevolen, om alle  Updates te (laten) installeren. Licentiegever wijst er uitdrukkelijk op dat de Diensten  mogelijk alleen zullen functioneren met de laatste (huidige) versie van de Software.  Het niet installeren van Updates kan dus leiden tot een verlies aan (of zelfs algeheel  ontbreken van) functionaliteit in de Software.Artikel 6: Support

6.1 Licentiegever zal kosteloos Support bieden aan de Eindgebruiker. 6.2 Support wordt alleen geboden voor de laatste versie van de Software. 6.3 Hoewel Licentiegever haar uiterste best zal doen om iedere kwestie op te lossen,  

wordt Support aangeboden “as is” en zonder enige garanties. Licentiegever kan niet  garanderen dat de gegeven antwoorden correct zijn.  

6.4 Support wordt uitsluitend geboden via de website van Licentiegever en via door  Licentiegever aangewezen social media kanalen. Eindgebruiker kan via de website  en/of social media vragen stellen aan Licentiegever en/of (via het forum) contact  zoeken met andere gebruikers van de Software.

6.5 Licentiegever verleent geen Support voor Diensten van Derden. 6.6 Licentiegever is – gelet op het kosteloze karakter van Support – gerechtigd  Eindgebruikers die een bovenmatig beroep doen op Support niet langer van Support  te voorzien.

Artikel 7: Intellectuele Eigendom en vrijwaring  

7.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Software, de User-Generated Content en  de overige werken berusten uitsluitend bij Licentiegever, haar licentiegevers of haar  toeleveranciers. De Eindgebruiker verkrijgt slechts de rechten tot gebruik zoals  expliciet in deze Licentieovereenkomst is bepaald, en onder de voorwaarden uit deze  Licentieovereenkomst.  

7.2 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de User-Generated Content – voor zover deze  rechten bestaan – worden hierbij onherroepelijk door Eindgebruiker aan Licentiegever  overgedragen. Deze overdracht omvat alle (huidige en toekomstige) rechten van  Eindgebruiker, waaronder in ieder geval begrepen het openbaarmaken,  verveelvoudigen, opvragen en hergebruiken van de User-Generated Content in het  kader van de huidige en toekomstige exploitatie van de Software en de Dienst.  Eindgebruiker doet voorts, voor zover de wet dat toelaat, afstand alle  

persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 Auteurswet.  

7.3 Voor zover de in het vorige lid bedoelde overdracht en afstand van recht onverhoopt  niet (volledig) geëffectueerd kan worden, verleent Eindgebruiker hierbij (aanvullend)  een onherroepelijke en kosteloze licentie aan Licentiegever de User-Generated  Content voor onbepaalde tijd te gebruiken voor voornoemde doeleinden, als ware de  Intellectuele Eigendomsrechten op de User-Generated Content toebehorend aan  Licentiegever en zonder dat Licentiegever gehouden is over te gaan tot  naamsvermelding of het respecteren van enige andere persoonlijkheidsrechten van  Eindgebruiker.  

7.4 Het is de Eindgebruiker niet toegestaan om enige aanduiding betreffende  auteursrechten, merken, handelsnamen of enige andere rechten van intellectuele of  industriële eigendom te verwijderen of aan te passen.  

7.5 Het is Licentiegever toegestaan om technische maatregelen te nemen om de  Software en de Diensten te beschermen of ten aanzien van de overeengekomen  (gebruiks)restricties met betrekking tot de Licentie. Het is de Eindgebruiker niet  toegestaan dergelijke technische maatregelen te verwijderen of te ontwijken.  

7.6 Licentiegever vrijwaart de Eindgebruiker tegen claims van derden welke gebaseerd  zijn op de bewering dat de Software, de Dienst of andere van Licentiegever


afkomstige materialen inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten van derden,  onder de voorwaarde dat de Eindgebruiker Licentiegever onmiddellijk schriftelijk  informeert over het bestaan en de inhoud van die claim en de afhandeling van de  zaak, waaronder begrepen het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan  Licentiegever. De Eindgebruiker zal daartoe alle noodzakelijke medewerking verlenen  aan Licentiegever.

7.7 Indien er ernstige vermoedens zijn dat de Software of de overig door Licentiegever  aan de Eindgebruiker verschafte materialen inbreuk maken op enig aan een derde  toebehorend Intellectuele Eigendomsrecht, zal Licentiegever – naar haar uitsluitend  oordeel – (a) de Software / de Dienst aanpassen zodat er geen sprake meer is van  inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van die derden, (b) vergelijkbare  software/diensten aan de Eindgebruiker aanbieden met vergelijkbare functionaliteit  die geen inbreuk maakt op dergelijk rechten van derden, (c) op haar kosten een  licentie verkrijgen van deze derden met als doel dat de Eindgebruiker de Software c.q. de Diensten kan blijven gebruiken, (d) of enig ander redelijke oplossing bieden  aan de Eindgebruiker. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van  Licentiegever wegens schending van Intellectuele Eigendomsrechten van een derde is  geheel uitgesloten.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Onverminderd de overige bepalingen betreffende de aansprakelijkheid van  Licentiegever, is de totale aansprakelijkheid van Licentiegever wegens toerekenbare  tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst beperkt tot vergoeding van  directe schade tot maximaal € 5.000,--. (vijfduizend euro). Onder directe schade  wordt uitsluitend verstaan:

a.) redelijke kosten die de Eindgebruiker zou moeten maken om de prestatie van  Licentiegever aan de Licentieovereenkomst te laten beantwoorden - deze  vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of  op vordering van de Eindgebruiker wordt ontbonden;

b.) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de  schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin  van deze voorwaarden;

c.) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover  de Eindgebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van  directe schade in de zin van deze voorwaarden.

8.2 Aansprakelijkheid van Licentiegever voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste  besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg  van aanspraken van afnemers van de Eindgebruiker, verminking of verlies van data  en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 8.1, is uitgesloten.

8.3 De aansprakelijkheid van Licentiegever wegens toerekenbare tekortkoming in de  nakoming van de verplichtingen uit deze Licentieovereenkomst ontstaat in alle  gevallen slechts indien de Eindgebruiker Licentiegever onverwijld en deugdelijk  schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de  tekortkoming wordt gesteld, en Licentiegever ook na die termijn toerekenbaar te kort  blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten,  zodat Licentiegever in staat is adequaat te reageren.

8.4 Licentiegever is in geen geval aansprakelijk voor enige schade ontstaan door  Diensten van Derden.  

Artikel 9: Garantie

9.1 de Software, inclusief Updates, alsmede de daarmee samenhangende Diensten,  worden aan Eindgebruiker verschaft “as is”. Licentiegever garandeert niet dat de  Software, noch de Diensten, zonder onderbreking zullen functioneren, foutvrij zullen  zijn of geschikt zijn voor enig specifiek doel, noch dat de aangeboden informatie  volledig zal zijn, of dat fouten of andere problemen zullen worden verholpen in  Updates c.q. aanpassingen aan de Dienst.  

9.2 Licentiegever wijst er met nadruk op dat het gebruik van de Software en de  Dienst(en) de eigen verantwoordelijkheid van Eindgebruiker is. Meer specifiek wijst  Licentiegever er in dat kader op:

a.) dat de Software en de Dienst niet bedoeld zijn om de naleving van  (verkeers)wet- en regelgeving te omzeilen of ontduiken;

b.) dat de Apparatuur niet bediend dient te worden door de bestuurder tijdens het  rijden;

c.) dat het gebruik van de Software en de Dienst in bepaalde landen / jurisdicties  mogelijk niet toegestaan is.

Artikel 10: Privacy en verwerking persoonsgegevens

10.1 Het gebruik van de Software en de Dienst(en) brengt de verwerking van  persoonsgegevens (waaronder locatiegegevens) met zich mee. Licentiegever is de  verantwoordelijke voor deze verwerking.

10.2 Het gebruik van de Software brengt tevens met zich mee dat (al dan niet tijdelijk)  gegevens worden opgeslagen op en uitgelezen van de Apparatuur van Eindgebruiker.  10.3 Door het gebruik van de Software en de Dienst(en) geeft Eindgebruiker toestemming  aan Licentiegever voor deze verwerkingen van (persoons)gegevens.

10.4 De doeleinden van de betreffende verwerking, alsmede overige informatie  betreffende deze verwerking van (persoons)gegevens, is na te lezen in het  privacystatement van Licentiegever. Klik hier voor het Privacystatement Flitsmeister.  

10.5 Licentiegever behoudt zich het recht voor het privacystatement van tijd tot tijd te  wijzigen. Op de website van Licentiegever is steeds de laatste versie van het  privacystatement na te lezen. Eindgebruiker stemt reeds nu voor alsdan in met  dergelijke (kleine) wijzigingen, met dien verstande dat indien dit op grond van de wet  noodzakelijk is, Licentiegever aan Eindgebruiker om (aanvullende) toestemming zal  vragen alvorens de persoonsgegevens overeenkomstig een nieuw privacystatement  te verwerken.

Artikel 11: Duur, beëindiging en gevolgen van beëindiging

11.1 Deze Licentieovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de Licentie c.q. de  Diensten.  

11.2 Licentiegever kan deze Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk  beëindigen (en Eindgebruiker middels blokkade de toegang tot de Dienst ontzeggen):

a.) in het geval de Eindgebruiker zijn verplichtingen uit deze Licentieovereenkomst niet nakomt;

b.) in het geval Eindgebruiker op meer dan incidentele basis User-Generated Content  inzendt die onjuist is of in strijd is met de wet, openbare orde of goede zeden; c.) indien Eindgebruiker publiekelijk de Software en/of de Dienst aanprijst als middel  om (controle op) naleving van de (verkeers)wetgeving te omzeilen;

d.) indien Licentiegever de exploitatie van de Software vanwege gewijzigde  wetgeving, bijvoorbeeld wetgeving waarbij het gebruik van de dienst die  Licentiegever biedt aan consumenten wordt verboden, niet langer rendabel acht.

11.3 Bij beëindiging van deze Licentieovereenkomst – op welke grond en om welke reden  dan ook – vervallen alle aan de Eindgebruiker op grond van deze

Licentieovereenkomst verleende rechten automatisch en is de Eindgebruiker verplicht  de Software van haar Apparatuur te verwijderen of te vernietigen. Alle  betalingsverplichtingen van de (voormalig) Eindgebruiker blijven bestaan en  opeisbaar.  

Artikel 12: Overige bepalingen

12.1 Indien enige bepaling van de Licentieovereenkomst nietig of niet-afdwingbaar wordt  geacht door een bevoegde gerechtelijke instantie of een bevoegd administratief  orgaan, zal deze nietigheid of niet-afdwingbaarheid geen gevolgen hebben voor de  overige bepalingen van deze Licentieovereenkomst en zullen alle bepalingen die niet  worden beïnvloed door deze nietigheid of niet-afdwingbaarheid volledig van kracht en  geldig blijven.  

12.2 Partijen zullen proberen enige nietige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door  een geldige en wel afdwingbare bepaling die de economische, juridische en  commerciële doelen van de nietig of niet-afdwingbaar bevonden bepaling zoveel  mogelijk benadert.  

12.3 Deze Licentieovereenkomst omvat de gehele overeenkomst tussen partijen.  Aanvullingen of wijzigingen op deze Licentieovereenkomst zijn alleen bindend indien  deze schriftelijk overeen zijn gekomen.  

12.4 De Eindgebruiker zal haar verplichtingen uit deze Licentieovereenkomst niet  overdragen of anderszins leveren, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming  van Licentiegever.  

12.5 Licentiegever is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze  Licentieovereenkomst over te dragen aan enige derde in het kader van de overdracht  van onderneming. Licentiegever is voorts op andere gronden gerechtigd haar rechten  en verplichtingen uit deze Licentieovereenkomst over te dragen aan enige derde,  doch in dit laatste geval zal Licentiegever jegens Eindgebruiker aansprakelijk zijn voor  de nakoming van de verplichtingen door deze derde. De Eindgebruiker aanvaardt  reeds nu voor alsdan een dergelijke overdracht door Licentiegever en zal daaraan alle  noodzakelijke medewerking verlenen.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens  Koopverdrag van 1980 is niet van toepassing.


13.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Licentieovereenkomst  of daarmee verband houdende verdere overeenkomsten, zullen in eerste aanleg  uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde Nederlandse rechter.

DOWNLOAD GRATIS

Real-time verkeersinformatie van flitser tot file

Download onze gratis app en help jezelf en anderen bij het veiliger, gemakkelijker en voordeliger maken van het rijden op de weg.

DOWNLOAD GRATIS

Real-time verkeersinformatie van flitser tot file

Download onze gratis app en help jezelf en anderen bij het veiliger, gemakkelijker en voordeliger maken van het rijden op de weg.